Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
 
 
THOẢ THUẬN NỘI DUNG WEBSITE WWW.TENCONGTY.COM
 
Hôm nay ngày …… tháng …… năm 20…… Vào lúc … giờ
Tại ........................................................................................
TP HCM

Chúng tôi gồm có:

I. Đại diện: Bên giao thiết kế web.

1.

2.

II. Đại diện nhận thiết kế:

  1. Ông Bảo Kỳ, Giám đốc CTY Bảo Kỳ Việt Nam.
  2. Ông / Bà : Trưởng nhóm dự án

Hai bên đã đồng ý giao và nhận thiết kế website www.tencongty.com với các nội dung như sau:

III. Nội dung website: (xem demo tại www.tencongty.com )

Hình và nội dung chi tiết ................

Giải thích chi tiết:

  1. Trang chủ: thể hiện ...... tin mới nhất, sản phẩm tuỳ theo kích thước hình ảnh.
  2. Giới thiệu: 1 trang.
  3. Sản phẩm: tuỳ chọn.
  4. Tin tức: tất cả tin mới và củ.Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn